Privacy statement De Groot Luchtkanalen B.V.

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door De Groot Luchtkanalen BV, hierna te noemen DGL.

Verwerking van persoonsgegevens door DGL

Wij hechten eraan dat onze dienstverlening open, eerlijk en transparant is. In dat kader vinden wij het belangrijk dat u precies weet welke persoonsgegevens DGL verzamelt en voor welke doeleinden we deze persoonsgegevens gebruiken. In dit privacy statement beschrijven wij dat op een overzichtelijke manier. DGL staat er voor in dat persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de wet- en regelgeving worden verzameld, gebruikt en verwijderd.

Dit privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacy statement kunt u vinden op onze website: www.degrootluchtkanalen.nl.

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door DGL verwerkt voor de volgende doeleinden.

1.    Het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomsten;
Wij verwerken persoonsgegevens om overeenkomsten die we sluiten met (medewerkers van) opdrachtgevers, leveranciers en onderaannemers te kunnen uitvoeren. Deze overeenkomsten hebben betrekking op projecten op het gebied van productie, constructie, levering en montage van luchtkanalen en toebehoren.

2.    Afhandeling van de door u gevraagde informatie of publicaties;
Indien u meer informatie wenst over onze dienstverlening of op de hoogte wilt worden gehouden van één van onze installatieprojecten, dan verwerken wij uw gegevens om u reactie te kunnen geven.

3.    Het voeren van administratie;
Om onze dienstverlening mogelijk te maken, dienen wij administratie te voeren. Hierbij verwerken we persoonsgegevens van opdrachtgevers, onderaannemers, werknemers en leveranciers.

4.    Het verbeteren van de website en dienstverlening van DGL;
Onze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies om de bezoekerservaring te optimaliseren. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden.

5.    Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de administratie en bewaarplicht.
DGL verzamelt o.a. legitimatiegegevens van medewerkers (van onderaannemers), omdat wij aansprakelijk zijn voor loonheffingen die onderaannemers in verband met werkzaamheden moeten afdragen, alsmede op grond van de Wet Arbeid Vreemdelingen. Een ander voorbeeld zijn persoonsgegevens ten behoeve van de financiële administratie, die we dienen te bewaren voor de Belastingdienst.

Welke grondslagen zijn van toepassing?

DGL verwerkt uitsluitend persoonsgegevens als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat, zoals voorgeschreven wordt in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De volgende grondslagen zijn van toepassing:

1.    Uitvoeren van overeenkomsten
Dit geldt voor persoonsgegevens die wij verwerken van opdrachtgevers, kopers,  onderaannemers en leveranciers met wie wij een overeenkomst hebben gesloten in het kader van productie, constructie, levering en montage van luchtkanalen en toebehoren. Tevens geldt dit voor het uitvoeren van de administratie.

2.    Voldoen aan wettelijke verplichting
DGL dient persoonsgegevens te verwerken vanwege een aantal wettelijke verplichtingen, zoals de Fiscale Bewaarplicht, de Invorderingswet 1990, de Wet Arbeid Vreemdelingen en de wet op de Identificatieplicht.

Met wie deelt DGL uw gegevens?

In principe delen we uw gegevens niet met anderen. Dat doen we alleen als het noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening of als we een wettelijke verplichting hebben. In dat geval delen we gegevens met:

1.    Dienstverleners die voor DGL werken
We werken samen met dienstverleners die onze website en ICT-systemen bouwen en beheren. Met hen maken we goede afspraken over hun verplichtingen en bevoegdheden. Deze leggen we vast in contracten.

2.    Belastingdienst
In het geval van fiscale verzoeken kunnen er gegevens worden gedeeld met de belastingdienst.

3.    Onderaannemers
Voor het uitvoeren van werkzaamheden worden gegevens gedeeld, bijvoorbeeld het delen van de locatie waar de werkzaamheden plaats vinden.

Hoe lang bewaart DGL uw persoonsgegevens?

DGL bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy statement genoemde doelen te bereiken.

  • De bewaartermijn van onze administratie is zeven jaar, overeenkomstig met de wettelijke verplichting. Dit is inclusief de met u gesloten overeenkomsten en de termijn gaat in nadat de overeenkomst is beëindigd.
  • Wanneer u ons een e-mail stuurt of een vraag stelt via een contactformulier, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Websites van derden

Onze website bevat mogelijk links naar andere websites. DGL is niet verantwoordelijk voor de omgang door die partijen met persoonsgegevens.

Inzage, wijziging, verwijderen of afschermen van persoonsgegevens

Als u wilt weten welke persoonsgegevens DGL van u verzamelt en gebruikt, kunt u hiervoor een verzoek indienen. Tevens heeft u het recht:

Om uw persoonsgegevens te corrigeren of verwijderen,
Om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken,
Om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DGL,
Op gegevens portabiliteit. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij in elektronische vorm van u beschikken, naar u of een andere, door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, bezwaar of gegevensoverdraging sturen naar info@www.degrootluchtkanalen.nl. Afhankelijk van het type verzoek kunnen wij u vragen om u te legitimeren. We reageren binnen vier weken op uw verzoek.
Heeft u een klacht over de wijze waarop DGL uw persoonsgegevens verwerkt, dan kunt u dat melden bij info@degrootluchtkanalen.nl. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kunt u ook een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Contactgegevens

De Groot Luchtkanalen BV
Nijverheidslaan 13
1382 LE Weesp
Telefoon: 0294 – 413086
E-mail info@www.degrootluchtkanalen.nl

KVK:
De Groot Luchtkanalen BV: 32019774

Weesp, 25 mei 2018